Fundusz Naturalnej Energii

Celem programu jest wsparcie m.in. samorządów, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji autorskich pomysłów na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu. Granty otrzymują projekty dotyczące edukacji ekologicznej oraz inicjatywy realizowane na rzecz środowiska naturalnego i integracji społecznej.

Termin składania wniosków: 

31 lipca 2024

Wysokość wsparcia:

100%, do 15.000 zł

Kto może złożyć wniosek ?

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na terenie, na którym danego roku ogłoszony jest program, i której cele statutowe są zgodne z celami programu.

Wnioskodawcą nie może być osoba fizyczna, kościół i inny związek wyznaniowy, partia polityczna lub instytucja o podobnym charakterze.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty dotyczące edukacji ekologicznej oraz inicjatywy realizowane na rzecz środowiska naturalnego i integracji społecznej.

Tegoroczne tematy do wyboru:

 1. „Zielone pracownie” tworzenie miejsc i przestrzeni do edukacji ekologicznej opartej na eksperymentowaniu, rozwoju pasji, praktycznych działaniach w zielonej zagospodarowanej przestrzeni i laboratoriach oraz działania wykorzystujące stworzoną pracownię: infrastrukturę i sprzęt.
 2. „Ogród marzeń”: przystosowanie terenów zieleni do poznawania, doświadczania i obserwowania przyrody. To ścieżki edukacyjne, ogrody społeczne i przyszkolne, parki i inne tereny, na których zaplanowano trwałą infrastrukturę służącą ludziom i bioróżnorodności oraz działania wykorzystujące te tereny do obcowania z przyrodą.
 3. „Drzewa blisko nas”: zagospodarowanie terenów poprzez sadzenie drzew i krzewów we współpracy z nadleśnictwami oraz wydziałami w gminach i miastach odpowiedzialnymi za sadzenie drzew, zakup sadzonek i wykonanie nasadzeń.
 4. „Kampanie edukacyjne”: przygotowanie działań informacyjnych i edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska, angażujące lokalną społeczność w pomaganie przyrodzie oraz zwiększanie świadomości dotyczącej wyzwań środowiskowych. Kampanie powinny cechować się innowacyjnymi pomysłami i metodami, formą dostosowaną do grupy odbiorców oraz ograniczać produkcję jednorazowych środków przekazu typu ulotki, naklejki.

Program jest realizowany w 31 powiatach i 26 miastach na terenie całego kraju: w tym m.in. mieście Stargard.

Granty w ramach naboru otrzymuje 20 lub więcej wnioskodawców.

Z Kobietami – Patriotkami

Jednym z celów programu jest propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach Polski, w tym także ich znaczenia i wpływu na wydarzenia historyczne. Preferowane są wnioski złożone przez lokalne organizacje działające w obszarze polskiej kultury i historii.

Termin składania wniosków: 

do 31 grudnia 2024 lub wcześniejszego wyczerpania środków

Wysokość wsparcia:

maks. 100%

Kto może złożyć wniosek ?

Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami, w tym m.in:

 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • szkoły,
 • przedszkola,
 • kluby sportowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • kościelne osoby prawne,
 • muzea,
 • domy kultury,
 • biblioteki,
 • inne instytucje kultury,
 • podmioty lecznicze,
 • domy dziecka,
 • inne organizacje/instytucje.

Na co można uzyskać wsparcie ?

 1. Inicjowanie i prowadzenie programów oraz kampanii i społecznych i edukacyjnych (np. akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, wystawy).
 2. Podejmowanie działań edukacyjnych, w tym:
 3. a) organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów,
 4. b) organizacja bezpłatnych kursów i szkoleń;
 5. c) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury wpisujących się w cele programu.
 6. Działalność w zakresie nauki o kulturze i historii polskiej, w tym:
 7. a) tworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych;
 8. b) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury;
 9. c) tworzenie bezpłatnych, internetowych platform edukacyjnych, stron i portali internetowych promujących wybrane zagadnienia z obszaru polskiej kultury i /lub historii wpisujących się w cele Programu, które prezentują zagadnienia w sposób ciekawy, rzetelny i/lub nowatorski;
 10. d) tworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych (zarówno tradycyjnych, jak i w wersji cyfrowej wykorzystujących nowoczesne środki przekazu i twórczości).
 11. Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym (organizacjom i instytucjom religijnym, szkołom, placówkom oświatowym, kulturalnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym, szpitalom, domom dziecka).
 12. Prowadzenie lub finansowanie programów stypendialnych.
 13. Finansowanie publikacji naukowych, szkoleniowych, jubileuszowych oraz innych z zakresu celów Programu.
Preferowane są wnioski złożone przez lokalne organizacje działające w obszarze polskiej kultury i historii.

Odpowiedzialni Społecznie

Celem głównym programu jest podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, świadczenia pomocy społecznej i opieki socjalnej Polakom oraz uchodźcom dotkniętym konfliktem zbrojnym. Z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie program wspiera projekty przewidujące pomoc osobom dotkniętym tym konfliktem na różnych płaszczyznach.

Termin składania wniosków: 

do 31 grudnia 2024 lub wcześniejszego wyczerpania środków

Wysokość wsparcia:

do 100%

Kto może złożyć wniosek ?

Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami, m.in:

 • stowarzyszenia, fundacje,
 • szkoły, przedszkola,
 • kluby sportowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • kościelne osoby prawne,
 • muzea, domy kultury, biblioteki,
 • inne instytucje kultury,
 • podmioty lecznicze,
 • domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje, zgłaszające projekty wpisujące się w cele programu.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Realizowane projekty muszą być zgodne z celami programu oraz w szczególności dotyczyć:

 1. Świadczenia pomocy kryzysowej, materialnej, humanitarnej i finansowej.
 2. Udzielania pomocy specjalistycznej (np. prawnej, psychologicznej, medycznej).
 3. Aktywizacji zawodowej, w tym poradnictwa zawodowego i podnoszenia kompetencji zawodowych.
 4. Wspierania programów edukacyjno-informacyjnych służących popularyzowaniu informacji istotnych ze względu na cele Programu oraz podejmowania działań edukacyjnych, w tym:
 5. a) prowadzenia nieodpłatnych kursów i szkoleń,
 6. b) organizowania seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów,
 7. c) inicjowania i prowadzenia programów, kampanii społecznych oraz edukacyjnych,
 8. d) tworzenia materiałów edukacyjnych zarówno w przestrzeni wirtualnej (np. media obywatelskie, portale, platformy, fora), jak i fizycznie.

Program przewiduje udzielanie wsparcia zarówno w Polsce jak i za granicą.

Polska dziś i jutro

Program jest skierowany do podmiotów, którym bliskie są wartości patriotyczne i których działalność jest ukierunkowana na wspieranie kultury narodowej. Jego celem jest kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.

Termin składania wniosków: 

nabór ciągły do 31 grudnia 2024 lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków

Wysokość wsparcia:

maks. 100%

Kto może złożyć wniosek ?

Program jest skierowany do podmiotów, którym bliskie są wartości patriotyczne i których działalność skierowana jest właśnie na wspieranie kultury narodowej.

Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami w tym, m.in:

 • stowarzyszenia, fundacje;
 • szkoły, przedszkola;
 • kluby sportowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • parafie;
 • domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury;
 • szpitale;
 • domy dziecka;
 • inne organizacje/instytucje.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Dofinansowanie może być przeznaczone na takie cele, jak:

  1. Inicjowanie i prowadzenie programów oraz kampanii i społecznych i edukacyjnych (np. akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, wystawy).
  2. Podejmowanie działań edukacyjnych, w tym:
   a) organizację seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów;
   b) organizację bezpłatnych kursów i szkoleń.
  3. Nauka o kulturze i historii polskiej, w tym:
   a) utworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych;
   b) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury;
   c) utworzenie bezpłatnych, internetowych platform edukacyjnych, stron i portali internetowych promujących polską kulturę i /lub historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują zagadnienia w sposób rzetelny i obiektywny.
  4. Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym (organizacjom i instytucjom religijnym, szkołom, placówkom oświatowym, kulturalnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym, szpitalom, domom dziecka).
  5. Prowadzenie lub finansowanie programów stypendialnych.
  6. Finansowanie publikacji naukowych, szkoleniowych, jubileuszowych oraz innych z zakresu celów programu.

Szczególny nacisk został położony na wsparcie projektów  poszukujących możliwości nowych form wychowania patriotycznego.