Uprzejmie informujemy, iż z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyznawane będą nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2018 r.

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz kategorii zespołowej dla zespołu osób
i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej
oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających
w zakresie pomocy społecznej.

Wnioski należy nadesłać w terminie do 31 lipca 2018 r. na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Społecznych, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Szczegółowe informacje w załączonym piśmie Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.