W związku z planowanym rozpoczęciem prac nad projektem Programu współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok prosimy lokalne organizacje pozarządowe o zgłaszanie wniosków i sugestii dot. ww. Programu.
Przedstawione propozycje zostaną szczegółowo przeanalizowane i stanowić będą podstawę do prac nad projektem Programu.

Ww. propozycje można składać w terminie do 17 listopada 2023 r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: k.butkowska@um.stargard.pl

Nie przewiduje się indywidualnego powiadamiania wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia wniosków.