Ogłoszenie Prezydenta Miasta Stargard o naborze kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji na lata 2019-2021

Realizując zapisy Uchwały Nr XLII/483/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim  z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie Szczecińskim,  zmienionej uchwałą Nr XV/177/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r., Prezydent Miasta Stargard ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji na lata 2019-2021 (zwanej dalej Radą) – przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 1. Nabór kandydatów przeprowadzony zostanie w dniach od 17 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu karty zgłoszenia do Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Szczecińskiej 17).
 1. Członkami Rady mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).
 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • imię i nazwisko kandydata, dane do kontaktu,
 • nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata,
 • krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które będą przydatne w Radzie,
 • oświadczenia kandydata o:
  1. wyrażeniu zgody na kandydowanie,
  2. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  3. o niekaralności,
 • aktualny wypis z KRS-u lub rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych organizacji zgłaszającej kandydata bądź kopię potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • inne informacje o kandydacie, które mogą być przydatne dla organizacji pozarządowych chcących udzielić poparcia kandydatowi,
 • wskazanie obszaru działalności pożytku publicznego, z którym związana jest działalność kandydata.
 1. Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać poprzez dostarczenie zgłoszenia osobiście lub przesłanie pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną do Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 17,
  tel/fax 91/578 42 89, e-mail scwop@um.stargard.pl w  terminie określonym w ust. 1 niniejszego ogłoszenia.
 1. Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata i z opisem doświadczeń kandydata na członka Rady zostanie opublikowana na miejskiej stronie internetowej stargard.pl.
 1. Po publikacji listy, o której mowa w ust. 5, każda organizacja pozarządowa będzie mogła oddać na specjalnie przygotowanej karcie do głosowania swój głos na najwyżej 2 kandydatów – w terminie określonym w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Stargard o wyborach do Rady.
 1. W skład Rady wejdzie 7 osób, które uzyskają najwięcej głosów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów wyboru członka Rady spośród tych kandydatów dokonuje Prezydent Miasta.
 1. Proszę zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO dot. przetwarzania danych osobowych pozyskanych w trakcie naboru. Klauzula znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego oraz na tablicy przy Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.