PREZYDENT MIASTA STARGARD OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE, ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard

Wolne stanowisko urzędnicze:
stanowisko ds. lokalizacji inwestycji w Wydziale Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Planowana data zatrudnienia 01.09.2022 r.

Opis stanowiska:


Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:

 1. sporządzanie wypisów i wyrysów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 2. sporządzanie pod nadzorem uprawnionej osoby projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami graficznymi sporządzanymi na mapach zasadniczych,
 3. prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 4. sporządzanie projektów opinii i zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 5. sporządzanie projektów opinii o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta propozycji podziału terenu dla terenów posiadających obowiązujące plany,
 6. sporządzanie projektów opinii o spełnieniu warunków wynikających z przepisów odrębnych oraz o zgodności z wydaną decyzją o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku propozycji podziału nieruchomości położonej na terenie, dla którego brak jest planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
 7. sporządzanie projektów opinii o lokalizacji i formie graficznej reklam,
 8. sporządzanie projektów opinii o lokalizacji obiektów tymczasowych,

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,
 2. znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw,
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 4. umiejętność organizacji pracy, komunikatywność,
 5. biegła obsługa komputera.

Wymagania preferowane:

 1. wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
 2. architektura i urbanistyka, budownictwo, gospodarka przestrzenna,
 3. co najmniej 1 rok pracy na stanowisku w administracji z obsługą klienta,
 4. praca na podobnym stanowisku, praca przy sporządzaniu rysunków technicznych projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętność posługiwania się programami graficznymi, w tym Mapinfo, podstawowa wiedza z historii sztuki, architektury i budownictwa.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

 • dyspozycyjność,
 • praca przy monitorze,
 • częste bezpośrednie kontakty z klientami zewnętrznymi,
 • sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji,
 • praca w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2022 r. wyniósł 4,5%

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV) – bez wizerunku i bez nr PESEL,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 5. ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po zatrudnieniu wymagane dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach- jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO.

Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 08.08.2022r.(uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stargardzie)
na adres:
Urząd Miejski w Stargardzie ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. lokalizacji inwestycji.

Uwaga:
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone po trzech miesiącach po zakończonym naborze
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-577 50 61

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach rekrutacji przez Urząd Miejski w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard. Dane Urzędu: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, telefon: 91 578-48-81, e-mail: urzad@um.stargard.pl.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: a.rudnicka@um.stargard.pl

3) Cel i podstawy przetwarzania: Dane osobowe kandydata zawarte w ofercie pracy na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane  będą w oparciu o przepisy prawa, w szczególności art. 221 § 1 Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych, w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Miejskim w Stargardzie. Pozostałe dane osobowe ( np. PESEL) przetwarzane będą na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody, która może być odwołana w dowolnym momencie

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i rozstrzygnięcia naboru, następnie zgodnie z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej oraz wewnętrznych regulacji po okresie 3 miesięcy niszczone (oferty rozpatrzone negatywnie) lub archiwizowane przez okres 5 lat.

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów, którzy uzyskali rekomendację do zatrudnienia będą umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy – zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

5) Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia (usunięcie danych, na które Państwo wyrazili dobrowolną zgodę),

6) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne