PREZYDENT MIASTA STARGARD o g ł a s z a NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE UL. CZARNIECKIEGO 17 73-110 STARGARD

Wolne stanowisko urzędnicze:
Stanowisko ds. ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych w Wydziale Inżynierii Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:
1) wykonanie czynności związanych z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg,
2) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, w tym działania związane z regulacją stanów prawnych gruntów, zmianami statusu dróg,
3) zlecanie wykonania okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych,
4) uczestniczenie w sprawach okazania granic, w czynnościach przyjęcia granic, podziałach nieruchomości,
5) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
6) wykonanie czynności wynikających z zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi gminami i jednostkami organizacyjnymi,
7) załatwianie spraw obywateli związanych z zakresem działania wydziału,
8) archiwizację , zgodnie z instrukcją kancelaryjną, akta spraw prowadzonych przez wydział,
9) realizację zadań związanych z przyznawaniem odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje drogowe,
10) prowadzenie dziennika korespondencji wpływającej do wydziału,
11) sporządzanie i wydawanie decyzji zezwalających na umieszczanie obiektów budowlanych/handlowych w pasie drogowym,
12) koordynację działań elektronicznego zbioru dokumentów EZD w wydziale Inżynierii.

Wymagania konieczne:
1) wykształcenie średnie techniczne,
2) wymagany staż pracy 2 lata,
3) znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie stanowiska, kpa,
4) znajomość obsługi komputera,
5) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

Wymagania preferowane:
1) znajomość procedur związanych z prowadzeniem ewidencji wymaganych w zakresie działań urzędu,
2) doświadczenie w obsłudze systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją,
3) wyższe – budownictwo drogowe lub geodezja i kartografia lub administracja.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
– praca w terenie,
– dyspozycyjność,
– praca przy monitorze,
– częste kontakty z klientami zewnętrznymi,
– sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2022 r. wyniósł 4,5%

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV)
– bez wizerunku i bez nr PESEL,
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po zatrudnieniu wymagane dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach.

Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 27.06.2022 (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stargardzie) na adres: Urząd Miejski w Stargardzie ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych”

Uwaga:

1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone po trzech miesiącach po zakończonym naborze.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-577 50 61

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach rekrutacji przez Urząd Miejski w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard. Dane Urzędu: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, telefon: 91 578-48-81, e-mail: urzad@um.stargard.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: a.rudnicka@um.stargard.pl
3) Cel i podstawy przetwarzania: Dane osobowe kandydata zawarte w ofercie pracy na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa, w szczególności art. 221 § 1 Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych, w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Miejskim w Stargardzie. Pozostałe dane osobowe ( np. PESEL) przetwarzane będą na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody, która może być odwołana w dowolnym momencie.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i rozstrzygnięcia naboru, następnie zgodnie z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej oraz wewnętrznych regulacji po okresie 3 miesięcy niszczone (oferty rozpatrzone negatywnie) lub archiwizowane przez okres 5 lat.
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów, którzy uzyskali rekomendację do zatrudnienia będą umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy – zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
5) Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia (usunięcie danych, na które Państwo wyrazili dobrowolną zgodę).
6) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.