Prezydent Miasta Stargard ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

 • kategoria indywidualna „Młody Społecznik” – przyznawana osobom poniżej 18. roku życia w wysokości 1.000 zł,
 • kategoria indywidualna – przyznawana osobom powyżej 18. roku życia w wysokości 3.000 zł,
 • kategoria zespołowa – przyznawana instytucjom i organizacjom działającym w obszarze polityki społecznej w wysokości 4.000 zł.

Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jedną kandydaturę do poszczególnych kategorii.

Nagroda przyznawana jest raz w roku stargardzkim instytucjom i organizacjom oraz osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe dotyczące działalności w dziedzinie polityki społecznej, a w szczególności dotyczące:

 • wdrażania projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych i wykluczonych społecznie,
 • tworzenia i rozwijania wysokich standardów jakości usług instytucji polityki społecznej,
 • inicjowania i wdrażania programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych oraz aktywizowaniu i integrowaniu wspólnot lokalnych,
 • tworzenia modelowych rozwiązań w szczególności w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi, osobami bezdomnymi,
 • wspierania i promowania społeczeństwa obywatelskiego,
 • wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w celu usprawnienia pracy danej instytucji i organizacji oraz współpracy międzyinstytucjonalnej,
 • wdrażania inicjatyw, które pozwalają na uzyskanie dodatkowego efektu w stosunku
  do zaangażowanych środków budżetowych, np. poprzez dofinansowanie zewnętrzne lub inicjatywy pozwalające na obniżenie wydatków w danym roku lub w przyszłości.

Nagrody mogą zostać przyznane z inicjatywy Prezydenta Miasta lub na pisemny wniosek:

 • podmiotów mających inicjatywę uchwałodawczą, o których mowa w § 9 ust.1 pkt 2-5 Statutu Miasta Stargard,
 • miejskich instytucji polityki społecznej działających na terenie miasta Stargard,
 • organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • mieszkańców Stargardu, po zebraniu pod wnioskiem o przyznanie nagrody
  co najmniej 50 podpisów w formie listy zawierającej imię, nazwisko, adres, PESEL
  i podpis każdej osoby.

Wnioski w sprawie przyznania nagrody składa się do 15 października każdego roku, do Urzędu Miejskiego, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard z dopiskiem „Nagroda Prezydenta Miasta Stargard za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej” na załączonym druku Karty zgłoszenia kandydata. 

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Stargard za szczególne osiągnięcia
  w dziedzinie polityki społecznej.
 2. Regulamin przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Stargard za szczególne osiągnięcia
  w dziedzinie polityki społecznej.
 3. Podpisy mieszkańców – druk.

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu

Podpisy mieszkańców – druk