Społeczne Agencje Najmu

Konkurs grantowy dotyczy Społecznych Agencji Najmu (SAN), czyli nowego instrumentu polityki mieszkaniowej pozwalającego wynająć mieszkanie osobom w trudniejszej sytuacji mieszkaniowej czy życiowej lub osobom w tzw. luce czynszowej. Celem takich usług jest wzmocnienie kompetencji społecznych, zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej odbiorców wsparcia.

Termin składania wniosków: 

4 marca – 5 kwietnia 2024, do godz. 14:00

Wysokość wsparcia:

100%, maks. 10.000.000 zł.

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Gmina, która zawarła albo planuje zawarcie umowy o współpracy ze Społeczną Agencją Najmu na warunkach określonych w rozdziale 3a Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
 2. Związek międzygminny powołany zgodnie art. 64 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 3. Społeczna Agencja Najmu.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty mające na celu przetestowanie oraz włączenie do praktyki działalności gmin Społecznej Agencji Najmu jako nowego instrumentu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o niższych dochodach lub trudniejszej sytuacji życiowej, które nie mogą sobie pozwolić na samodzielny najem lub zakup mieszkania na rynku.

FERS 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” – Wygrana rodzina

Celem realizowanych projektów jest zmniejszenie zjawiska transmisji biedy i wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie zintegrowanego kompleksowego programu pomocy wspierającego całą rodzinę, ze szczególną uwagą skierowaną na dzieci i młodzież.

Termin składania wniosków: 

19 lutego – 5 kwietnia 2024, do godz. 14:00

Wysokość wsparcia:

100%. Wartość projektu nie może być wyższa niż 3.000.000 zł

Kto może złożyć wniosek ?

Partnerstwa tworzone przez minimalnie dwa a maksymalnie cztery podmioty, w tym:

 1. Gminy lub ich jednostki organizacyjne, w których kompetencjach leży świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na obszarze realizacji projektu (partner wiodący). Oraz
 2. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y z obszarem realizacji projektu.

Na co można uzyskać wsparcie ?

W ramach konkursu będzie skalowany innowacyjny model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy.
Model ten oferuje zindywidualizowane, a zarazem wielodyscyplinarne i skoordynowane, oparte na działaniach środowiskowych wsparcie całej rodziny, a także jej poszczególnych członków.

Aktywna tablica 2024

W 2024 roku szkoły mogą wnioskować o udział w Programie do 15 maja, a organy prowadzące do wojewodów do 30 maja.

Wsparciem finansowym w ramach Programu w 2024 roku zostaną objęte:

 1. Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019.
 2. Szkoły ponadpodstawowe.
 3. Szkoły kształcące uczniów niewidomych.
 4. Szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.
 5. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
 6. Szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021, 2022 i 2023.

Kwoty wsparcia

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z Programu tylko raz przy założeniu, że:

 • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Patroni Roku

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów mających na celu uhonorowanie i umocnienie znaczenia wybranych postaci oraz wydarzeń oraz dziedzin związanych z historią Polski.

Termin składania wniosków: 

3 kwietnia 2024

Wysokość wsparcia:

 • do 19.999 zł (100%),
 • 20.000 zł – 30.000 zł (90%).

Kto może złożyć wniosek ?

Organizacje niedziałające dla osiągnięcia zysku takie jak m.in.:

 • stowarzyszenia, fundacje,
 • szkoły,
 • kluby sportowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne podmioty działające na rzecz dobra publicznego,
 • jednostki budżetowe.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty mające na celu uhonorowanie i umocnienie znaczenia wyróżnionych postaci i tematów dotyczących historii Polski.

Realizowane projekty muszą wpisywać się w motywy tematyczne wybrane dla danego roku.

Projekty realizowane w 2024 roku mają skupiać się na uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci i tematów:

 • Marek Hłasko,
 • Abp Antoni Baraniak,
 • Romuald Traugutt,
 • Wincenty Witos,
 • Kazimierz Wierzyński,
 • Melchior Wańkowicz,
 • Rodzina Ulmów,
 • Zygmunt Fortunat Miłkowski,
 • Polscy Olimpijczycy,
 • Witold Gombrowicz,
 • Czesław Miłosz,
 • Władysław Zamoyski,
 • Edukacja Ekonomiczna.

Formy działań, na które można uzyskać grant:

 • upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych;
 • konferencje, spotkania, sympozja, wykłady, webinaria, warsztaty, szkolenia;
 • publikacje, wydawnictwa, filmy dokumentalne;
 • koncerty, spektakle, konkursy recytatorskie;
 • wydarzenia plenerowe;
 • wystawy;
 • audycje radiowe, telewizyjne;
 • aplikacje mobilne;
 • projekty multimedialne.

Program budowy lodowisk – edycja 2024

Termin naboru: 8 do 26 kwietnia 2024 r.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 1. Budowę zadaszonego lodowiska o minimalnych wymiarach tafli lodowej 40 m x 20 m.
 2. Budowę odkrytego lodowiska o powierzchni tafli lodowej nie mniejszej niż 350 m2.
 3. Dofinansowanie zakupu i montażu mobilnego, modułowego odkrytego lodowiska o powierzchni tafli lodowej nie mniejszej niż 250 m2.

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 5 mln zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w wariancie lodowiska zadaszonego;
 • 1 mln zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w wariancie lodowiska odkrytego;
 • 500 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w wariancie lodowiska mobilnego.

Dotacje Fundacji mBanku

Program wspiera projekty dotyczące edukacji matematycznej przyznawane w ramach tzw. „programów tematycznych”.

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok.
 2. Szkoły publiczne.
 3. Przedszkola publiczne.
 4. Uczelnie wyższe.
 5. Biblioteki.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty dotyczące edukacji matematycznej przyznawane w ramach tzw. „programów tematycznych”.

Raz w roku, w październiku, ogłaszany jest temat przewodni na następne 12 miesięcy.

Od października 2023 r. do końca września 2024 r. granty są przyznawane projektom, których tematem przewodnim jest geometria.

Dofinansowanie otrzymują projekty które udowodnią, że geometria jest ciekawa, inspirująca i że można jej uczyć inaczej niż tylko przy szkolnej tablicy.

Mogą to być np. konkursy, specjalne lekcje, dodatkowe zajęcia, spotkania i warsztaty.

Organizatorom programu szczególnie zależy na projektach indyscyplinarnych i takich, które pokażą praktyczną stronę geometrii, jej wszechobecność w naszym świecie.

American Spaces

Program przewiduje granty na działalność „American Spaces” – czyli ośrodków kulturalnych zapewniających bezpłatny i otwarty dostęp do wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Wysokość wsparcia wynosi od 15 tysięcy do 50 tysięcy dolarów.

Termin składania wniosków: 

4 kwietnia 2024

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Organizacje non-profit, w tym think tanki i organizacje społeczeństwa obywatelskiego/pozarządowe posiadające stosowne doświadczenie.
 2. Osoby, w tym absolwenci programów wymiany sponsorowanych przez rząd USA.
 3. Instytucje edukacyjne non-profit lub rządowe, w tym biblioteki publiczne, szkoły i uniwersytety.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Działalność „American Spaces” – czyli ośrodków kulturalnych zapewniających bezpłatny i otwarty dostęp do wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Wniosek musi dotyczyć co najmniej jednego z pięciu obszarów kluczowych:

 1. Building Future Leaders Network: warsztaty, seminaria i szkolenia dotyczące umiejętności miękkich i budowania przywództwa, które rozwijają kapitał ludzki w celu zaangażowania kolejnego pokolenia wschodzących liderów w Polsce.
 2. Promowanie wartości demokratycznych: projekty zachęcające do zaangażowania obywatelskiego i wzmacniające uczestnictwo w demokracji i/lub promujące tolerancję i integrację mniejszości i grup marginalizowanych społecznie.
 3. Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji: programy z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), które wspierają innowacje i/lub przedsiębiorczość oraz angażują młodzież w polskich American Spaces poprzez warsztaty partycypacyjne i/lub warsztaty rozwiązywania problemów, takie jak „obozy technologiczne” i/lub które wykorzystują istniejące MakerSpaces zlokalizowane w niektórych American Spaces.
 4. Umiejętność korzystania z mediów i włączenie cyfrowe: kurs lub seria warsztatów skierowanych do uczniów szkół średnich i studentów, których celem jest podnoszenie umiejętności korzystania z mediów oraz zwalczanie błędnych informacji, cyberprzemocy, przemocy w internecie i mowy nienawiści.
 5. Rozwiązania klimatyczne i zrównoważony rozwój: praktyczne programowanie mające na celu poszerzenie wiedzy na temat wyzwań związanych ze środowiskiem i zmianami klimatycznymi oraz rozwiązań w zakresie czystej energii.

Zaplanowane działania muszą mieć wyraźny związek ze Stanami Zjednoczonymi za pośrednictwem amerykańskich organizacji, ekspertów, modeli i/lub najlepszych praktyk w celu zwiększenia świadomości i zrozumienia amerykańskich perspektyw, polityk i społeczeństwa.

Małe Miasto

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie projektów prowadzących do podniesienia świadomości ekonomicznej dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Projekty mogą być zorganizowane w trakcie roku szkolnego lub w wakacje, w formie półkolonii.

Termin składania wniosków: 

29 kwietnia 2024

Wysokość wsparcia:

100%, do 250.000 zł.

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Fundacje.
 2. Stowarzyszenia rejestrowe.
 3. Domy kultury.
 4. Jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt musi być realizowany we współpracy z min. 2 szkołami, przedsiębiorcami, sponsorami oraz jednostką samorządu terytorialnego (w przypadku fundacji, stowarzyszenia i domu kultury).

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekt prowadzący do podniesienia świadomości ekonomicznej dzieci w wieku od 8 do 12 lat uczących się w szkołach podstawowych w gminach do 100 tys. mieszkańców.

W ramach projektu zostaje przeprowadzona symulacja dorosłego życia w mieście, w którym uczestnicy uczą się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze.

Uczestnicy mają możliwość uczestniczenia przez 5 dni w warsztatach edukacyjnych u Przedsiębiorców reprezentujących różne branże.

Warsztaty zorganizowane są na stanowiskach, które są jednocześnie miejscem nauki praktycznej uczestników.
Wnioskodawca jest zobowiązany do pozyskania do współpracy minimum:

 • 10 sponsorów,
 • 10 przedsiębiorców,
 • 2 szkoły,
 • jedną jednostkę samorządu terytorialnego.

Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

W ramach konkursu programu można uzyskać dotacje na projekty z zakresu zagospodarowania lub/i aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej. Wnioski o granty mogą składać instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające zdolność prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola).

Termin składania wniosków: 

25 marca 2024

Wysokość wsparcia:

100%, 15.000 zł.

Kto może złożyć wniosek ?

Instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające zdolność prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, itp.).

Na co można uzyskać wsparcie ?

Inicjatywy ekologiczne mające na celu aranżację przestrzeni lokalnej m.in. poprzez nasadzenie roślin i drzew, np.:

 1. Roślinne murale.
 2. Portrety lub pejzaże, połączone z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość.
 3. Ogrody kieszonkowe/parki kieszonkowe.
 4. Inne projekty zakładające powstanie pozytywnych, ekologicznych zmian w przestrzeni lokalnej mający na celu m.in. zwiększenie bioróżnorodności w miastach, poprawę jakości
  powietrza, ograniczenie hałasu i zanieczyszczeń, odnowienie ekosystemu leśnego, itp.

Granty są udzielane wyłącznie na projekty realizowane w miejscach publicznych,
ogólnodostępnych.