Miejsce pracy:

Polski Czerwony Krzyż
Oddział Rejonowy w Stargardzie

Limanowskiego 24
73-110 Stargard

Oczekiwania

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne, np. pedagogika, socjologia, itp., mające zastosowanie przy świadczeniu usług w Domu, w tym specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej;
 • minimum półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla
  osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningów zachowań społecznych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego oraz jego oceny wyników
 • doświadczenie w prowadzeniu treningu zachowań społecznych;
 • znajomość obsługi komputera i programów MS Office;
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność, wysoka kultura osobista, empatia;
 • umiejętność organizacji różnego rodzaju wydarzeń o charakterze edukacyjno – promocyjnym, przy współpracy z lokalnymi mediami oraz instytucjami innymi instytucjami świadczącymi ofertę społeczną oraz kulturalno – usługową.;
 • Mile widziana znajomość:
  • Ustawy z dnia 12 marca 2007 r. o Pomocy Społecznej z późn. zm. (Dz. U. z 2021r., poz. Nr 2268 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 listopada 2021 r.
   w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej);
  • Ustawy z dnia 19 sierpnia 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy z późn. zm. (Dz. U. 2021 poz. 1249 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
   o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie);
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późn. zm. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 Obwieszczenie Marszalka Sejmu  RP z dnia 4 listopada  2022 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym);
  • Ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm. (Dz. U. 2023, poz.1206);
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w prawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586)
   z późniejszymi zmianami.

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • Organizacja administracyjno–biurowa placówki, w tym dokumentacja związana z sytuacją uczestnika oraz dzienniki zajęć.
 • opracowywanie programu działalności oraz planów pracy;
 • inspirowanie, koordynowanie i wdrażanie pracy edukacyjnej i metodycznej wśród uczestników ukierunkowanej na poprawę aktywności, właściwą kondycję psycho–ruchową, pro społeczną i higieniczną oraz bezpiecznego zachowania się;
 • Opracowywanie rocznego i dziennego planu pracy Domu oraz ich realizacja;
 • Organizacja wysokiej jakość prowadzonych zajęć i standardu opieki;
 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i opisowej z działalności Domu;
 • Przygotowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco– aktywizującego dla uczestników placówki oraz ocena ich wyników;
 • Praca w zespole wspierająco – aktywizującym;
 • Współorganizacja różnego rodzaju treningów dla uczestników ŚDS, m.in.:
  – funkcjonowania w codziennym życiu (np.: dbania o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, trening kulinarny, umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi),
  – umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (np. kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury),
  – umiejętności spędzania czasu wolnego (np.: rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych)
 • świadczenie niezbędnej opieki dla uczestników ŚDS, w tym w załatwianiu spraw urzędowych i świadczeń zdrowotnych
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji określonej w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 09.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
 • współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym mająca na celu zapewnienie integracji społecznej uczestników ŚDS.

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • Wynagrodzenie – 4 600,00 zł (brutto)
 • Stabilne zatrudnienie w instytucji z tradycjami, w miłej atmosferze z profesjonalną kadrą
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • dużą różnorodność i dynamikę pracy
 • poznanie struktury pracy organizacji pozarządowej o charakterze międzynarodowym

Osoby spełniające powyższe warunki prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres: Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin lub szczecin.ekonomiczny@pck.pl  z dopiskiem  OFERTA PRACY w ŚDS w Stargardzie. Kandydaci mogą zostać poddani dodatkowemu procesowi rekrutacji poprzez wykonanie zleconych zadań przez ZOO PCK.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. Ustaw z 1997 r. nr 133, poz. 883).