Prezydent Miasta Stargard ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

 • kategoria indywidualna „Młody Społecznik” – przyznawana osobom poniżej 18. roku życia w wysokości 1.000 zł,
 • kategoria indywidualna – przyznawana osobom powyżej 18. roku życia w wysokości 3.000 zł,
 • kategoria zespołowa – przyznawana instytucjom i organizacjom działającym w obszarze polityki społecznej w wysokości 4.000 zł.

Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jedną kandydaturę do poszczególnych kategorii.

Nagroda przyznawana jest raz w roku stargardzkim instytucjom i organizacjom oraz osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe dotyczące działalności w dziedzinie polityki społecznej, a w szczególności dotyczące:

 • wdrażania projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych i wykluczonych społecznie,
 • tworzenia i rozwijania wysokich standardów jakości usług instytucji polityki społecznej,
 • inicjowania i wdrażania programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych oraz aktywizowaniu i integrowaniu wspólnot lokalnych,
 • tworzenia modelowych rozwiązań w szczególności w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi, osobami bezdomnymi,
 • wspierania i promowania społeczeństwa obywatelskiego,
 • wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w celu usprawnienia pracy danej instytucji i organizacji oraz współpracy międzyinstytucjonalnej,
 • wdrażania inicjatyw, które pozwalają na uzyskanie dodatkowego efektu w stosunku do zaangażowanych środków budżetowych, np. poprzez dofinansowanie zewnętrzne lub inicjatywy pozwalające na obniżenie wydatków w danym roku lub w przyszłości.

Nagrody mogą zostać przyznane z inicjatywy Prezydenta Miasta lub na pisemny wniosek:

1) podmiotów mających inicjatywę uchwałodawczą, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2-5 Statutu Miasta Stargard, tj.:

 • Komisji Rady Miejskiej,
 • co najmniej 3 radnych,
 • Klubu Radnych,
 • Przewodniczącego Rady Miejskiej,
 • co najmniej 300 mieszkańców miasta posiadających czynne prawo wyborcze do Rady – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia;

2) miejskich instytucji polityki społecznej działających na terenie miasta Stargard;
3) organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4) mieszkańców Stargardu, po zebraniu pod wnioskiem o przyznanie nagrody co najmniej 50 podpisów w formie listy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Wnioski w sprawie przyznania nagrody składa się do 15 października 2022 roku, do Urzędu Miejskiego ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia kandydata do nagrody Prezydenta Miasta Stargard za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej.
2. Regulamin przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Stargard za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej oraz przeprowadzania postępowania konkursowego.
3. Lista „Podpisy mieszkańców miasta Stargard”.