OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA STARGARD
O DODATKOWYM NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW
MIEJSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO III KADENCJI NA LATA 2022 – 2024

Realizując zapisy uchwały Nr XLII/483/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków
oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Stargardzie Szczecińskim Prezydent Miasta Stargard ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (zwanej dalej Radą) – przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 1. Nabór kandydatów przeprowadzony zostanie w dniach od 8 lipca 2022 r. do 22 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu karty zgłoszenia do Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, zwanego dalej Centrum, przy ul. Szczecińskiej 17).
 2. Członkami Rady mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
 3. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady dokonują organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Stargardu poprzez dostarczenie zgłoszenia osobiście, przesłanie pocztą lub pocztą elektroniczną do Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 17, e-mail: a.maslocha@um.stargard.pl, w terminie określonym w ust. 1 niniejszego ogłoszenia.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • imię i nazwisko kandydata, dane do kontaktu;
 • nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata;
 • krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które będą przydatne w Radzie;
 • oświadczenia kandydata o:
  – wyrażeniu zgody na kandydowanie,
  – wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – o niekaralności,
 • aktualny wypis z KRS-u lub rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych organizacji zgłaszającej kandydata bądź kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
 • inne informacje o kandydacie, które mogą być przydatne dla organizacji pozarządowych chcących udzielić poparcia kandydatowi;
 • wskazanie obszaru działalności pożytku publicznego, z którym związana jest działalność kandydata.
 1. Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata i z opisem doświadczeń kandydata na członka Rady zostanie opublikowana na miejskiej stronie internetowej, tj. stargard.eu
 2. Po publikacji listy, o której mowa w ust. 5, każda organizacja pozarządowa będzie mogła oddać na specjalnie przygotowanej karcie do głosowania swój głos na najwyżej 2 kandydatów – w terminie określonym w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Stargard o wyborach do Rady.
 3. Karty do głosowania pobierane będą i oddawane w Centrum.
 4. W skład Rady wejdzie 7 osób, które uzyskają najwięcej głosów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów wyboru członka Rady spośród tych kandydatów dokonuje Prezydent Miasta Stargard.
 5. Kadencja Rady trwa 2 lata.
 6. Członkowie Rady pełnią swe funkcje społecznie.
 7. Do zadań Rady należy w szczególności:
 • opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy – Miasta Stargard;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tejże ustawy.
 • wyrażenie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • udzielanie pomocy i wyrażenie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • wyrażenie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
 1. Administratorem danych osobowych podanych przez zgłaszających i kandydatów jest Prezydent Miasta Stargard. Proszę zapoznać się z pełną treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych pozyskanych w trakcie naboru. Klauzula znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego http://bipstargard.pl/7870/dokument/23724