O nas

Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – zwane dalej Centrum – rozpoczęło swoją działalność 09 stycznia 2009 r. w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczecińskiej 17. Głównym jego celem jest nieodpłatne wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie prowadzonej przez nie działalności.

Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych realizuje swoje działania na rzecz organizacji pozarządowych w następującym zakresie:

a) prowadzenie inkubatora umożliwiającego powstawanie i rozwój lokalnych organizacji pozarządowych, w tym udostępnianie pomieszczeń Centrum na siedzibę dla tych organizacji, które jej nie posiadają, Na terenie miasta wzrasta liczba nowopowstałych organizacji pozarządowych a Miasto z roku na rok rozszerza współpracę z III sektorem w zakresie realizacji zadań publicznych. Dlatego też Centrum, poprzez prowadzenie inkubatora stwarza warunki do zakładania nowych organizacji oraz umożliwia prawidłowe funkcjonowanie organizacjom już istniejącym. Jego pomieszczenia udostępniane są na siedzibę dla tych organizacji, które jej nie posiadają. Organizacje mają również możliwość korzystania z szafek Centrum, w których przechowują swoją dokumentację oraz inne materiały związane z ich działalnością. W siedzibie Centrum stworzono tzw. skrzynki kontaktowe, które umożliwiają organizacjom sprawne przyjmowanie korespondencji

b) udostępnianie pomieszczeń będących w dyspozycji Centrum na potrzeby zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, Dla potrzeb prowadzenia swojej działalności (tj. realizacji określonych zadań na rzecz lokalnej społeczności)

Dla potrzeb prowadzenia swojej działalności (tj. realizacji określonych zadań na rzecz lokalnej społeczności)

c) udostępnianie organizacjom pozarządowym sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Centrum, tj. – fax-u, komputerów, kserokopiarki, skanera, itp.,

Organizacje mogą również korzystać ze znajdującego się na wyposażeniu Centrum sprzętu. Do ich dyspozycji są komputery z dostępem do Internetu, dzięki którym mają dostęp do niezbędnych dla ich bieżącego funkcjonowania informacji i przepisów prawnych. Istnieje również możliwość wydruku materiałów i ulotek na potrzeby danej organizacji. Centrum oferuje ponadto dostęp do ksero, fax-u oraz  skanera.

a) bezpłatne porady specjalistów m.in. z zakresu prawa i finansów organizacji pozarządowych (m.in. planowanie i rozliczanie projektów), pozyskiwania funduszy (w tym z Unii Europejskiej),

Organizacje pozarządowe mogą korzystać z informacji dotyczących działalności III sektora, których udziela Koordynator Centrum. Ponadto istnieje możliwość uzyskania konsultacji specjalistycznych, które nieodpłatnie świadczy prawnik oraz specjalista ds. finansów. Ww. specjaliści doradzą jak np. sporządzić zmianę w statucie czy wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym lub też jak złożyć ofertę, bądź rozliczyć uzyskaną dotację. Specjalista ds. finansów udziela również pomocy w przygotowywaniu ofert i rozliczaniu zadań publicznych zlecanych przez Miasto organizacjom pozarządowym oraz może dokonać wstępnej weryfikacji tych dokumentów, Informacje o dyżurach specjalistów są publikowane co miesiąc na stronie internetowej oraz wywieszane w siedzibie Centrum.

b) szkolenia i kursy podnoszące kompetencje organizacji pozarządowych,

Organizacje pozarządowe, które chcą poszerzyć wiedzę w zakresie prowadzonej działalności oraz podnieść swój poziom kompetencji mogą skorzystać ze szkoleń organizowanych przez  Centrum.
Szkolenia w Centrum organizowane są  zgodnie z potrzebami organizacji pozarządowych, wyrażonymi w ankietach, które zostały rozesłane do wszystkich podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta.

a) bezpłatny dostęp do internetu,
b) gromadzenie i udostępnianie informacji dot. III sektora, w szczególności ukierunkowanych na źródła finansowania planowanych do realizacji projektów,
c) prowadzenie biblioteczki z literaturą z zakresu działania organizacji pozarządowych,
d) prowadzenie i aktualizowanie Mapy Aktywności, będącej wykazem lokalnych organizacji pozarządowych.

Centrum prowadzi punkt informacyjny, który udziela wszelkich porad z zakresu działalności organizacji pozarządowych. W przypadku porad wymagających zasięgnięcia opinii specjalisty Koordynator Centrum umawia daną organizację na spotkanie z prawnikiem lub księgową, którzy udzielają wszelkich porad w zakresie prawidłowego sporządzania, bądź wypełniania wymaganych dokumentów. W Centrum prowadzona jest również biblioteczka, w której gromadzone są  różne pozycje  z zakresu działania  III sektora, a z której mogą korzystać zainteresowane organizacje.
Centrum dysponuje również 10 komputerami z dostępem do Internetu, które umożliwiają zainteresowanym zbieranie informacji, m.in. o organizowanych konkursach grantowych.
Na tablicy ogłoszeń umieszczane są informacje niezbędne dla organizacji pozarządowych, w tym m.in. na temat organizowanych szkoleń bądź ogłaszanych konkursów ofert. Ponadto Koordynator Centrum informuje (listownie i elektronicznie) o możliwościach uczestnictwa w organizowanych szkoleniach lub ogłaszanych konkursach wszystkie organizacje pozarządowe figurujące na internetowej Mapie Aktywności (tj. wykazie lokalnych organizacji pozarządowych) aktualizowanej na bieżąco.

a) pomoc w zakresie przygotowywania materiałów promocyjnych,

Pomoc ta polega na udostępnieniu sprzętu (komputer, fax, drukarka) oraz materiałów (papier, tusz czarny, tusz kolorowy itp.) będących na wyposażeniu Centrum. Organizacje mają możliwość przygotowania materiałów mających na celu rozpowszechnienie informacji o ich działalności na terenie miasta, a także  w okresie rozliczeń podatkowych wydruk ulotek z prośbą o przekazanie 1% z podatku na ich działalność.

b) organizowanie koncertów oraz wystaw promujących dorobek organizacji.Promocja wyrobów lokalnych organizacji pozarządowych oraz integracja III sektora po przez organizowane co roku imprezy świąteczne, w Domu Kultury Kolejarza, tj Kiermasz Bożonarodzeniowy oraz Kiermasz Wielkanocny