Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Stargard

Zarząd wybrany w dniu 9 grudnia 2017 r.:

Komendant hufca – pwd. Dorota Białach
Zastępca komendanta hufca – Phm. Magdalena Opulska
Skarbnik hufca – hm. Krystyna Kurczewska

Dni i godziny pracy biura (dyżury instruktorów- wolonatriuszy):
środy: 16:00 – 19:00

Zakres i formy działalności:

Komenda Hufca ZHP Stargard – Dom Harcerza od 1999 roku organizuje letni i zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Co roku z naszych form wypoczynku korzysta około 250 – 300 osób, w tym ok. 90% stanowią dzieci i młodzież z terenu miasta Stargardu oraz z sąsiadujących gmin. Od kilku lat, udaje się nam pozyskiwać dotację z Kuratorium Oświaty w Szczecinie –na wypoczynek letni, który odbywa się na naszej bazie obozowej nad morzem w miejscowości Świętouść (topolowapolana.pl). Co roku, nasi harcerze biorą udział w obozach Hufca Stargard, na których wypoczywa od 50- 100 dzieci. Poza tym, w ciągu roku prowadzone są zbiórki drużyn zuchowych, harcerskich i spotkania Kręgów Seniorów. W ramach działań drużyn organizowane są zbiórki, rajdy, biwaki i warsztaty dla dzieci i kadry hufca. W chwili obecnej prowadzona jest również harcerska świetlica środowiskowa „TĘCZA” w pomieszczeniach Domu Harcerza (we współpracy z Urzędem Miasta w Stargardzie).
Poprzez uczestnictwo w naszych zajęciach i obozach stwarzamy możliwość zaangażowania się w pracę w drużynach zuchowych, harcerskich oraz udziału w różnego rodzaju zajęciach i imprezach organizowanych przez Hufiec – Dom Harcerza. Wymiernym efektem jest zaangażowanie się części dzieci w pracę harcerską, co daje im możliwość rozwoju osobowego, rozwoju zainteresowań: przyrodą, turystyką pieszą i rowerową, sportami oraz kontynuowania pracy nad sobą.

Charakter, cele i środki działania:

1.ZHP działa zgodnie z zasadami, celami i metodą wprowadzonymi przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętymi przez Andrzeja Małkowskiego.

2.ZHP jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

3.ZHP jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. Nie można wykorzystywać struktur ani symboli ZHP do prowadzenia działalności politycznej.

4.ZHP jest członkiem światowej rodziny skautowej zrzeszonej w Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM), Światowym Stowarzyszeniu Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) i Międzynarodowym Bractwie Skautów i Przewodniczek (ISGF).

MISJA ZHP:

1.Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

2.ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

3.Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. ZHP uznaje prawo każdego członka Związku do osobistego wyboru systemu wartości duchowych.

4.Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:
-stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
-nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
-upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
-stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
-upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.