International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) Region IPA – Stargard Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie

Dni i godziny pracy biura:

środa, czwartek i piątek w godz. 12:00 – 15:00
pok. 211, II p.

Zarząd:

Przewodnicząca Regionu – Mariola Świątczak
Sekretarz – Andrzej Kosmala
Skarbnik – Robert Barański

Zakres i formy działalności:

IPA – Sekcja Polska opowiada się za współpracą ze wszystkimi sekcjami narodowymi. Jej celem i zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi i emerytami w służbach policyjnych na całym świecie, a także do nawiązywania współpracy międzynarodowej i krzewienie idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia między narodami.
Zakres i formy działalności:
a) rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy jego członkami,
b) pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych,
c) prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej,
d) przyczynianie się do pokojowej koegzystencji narodów i utrzymania pokoju światowego.

Region IPA w Stargardzie funkcjonuje od 2006 roku. Zgodnie z hasłem stowarzyszenia Servo per Amikeco !!!  (w j. esperanto: Służyć poprzez Przyjaźń !!!) organizacja stara się poprzez swoje przedsięwzięcia pomagać nie tylko kolegom i ich rodzinom, ale także społeczności lokalnej. Stowarzyszenie jest organizatorem różnego rodzaju zbiórek (środków sanitarno-higienicznych, słodyczy, sprzętu sportowego, materiałów szkolnych, pieniędzy) dla osób potrzebujących – w szczególności dla dzieci chorych, dzieci z domów dziecka  i hospicjum. Ponadto jest organizatorem akcji poboru krwi na rzecz chorych funkcjonariuszy Policji, Zakładu Karnego i dzieci z terenu miasta Stargard itp. Stowarzyszenie brało również udział w akcjach organizowanych przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego  w Szczecinie pod hasłem : „Pod Platanami” oraz  każdego roku czynnie wspiera (jako wolontariusze) Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Członkowie Regionu IPA – Stargard biorą też udział w szkoleniach zawodowych w Gimborn (Niemcy), a zdobyta na nich wiedza dot. np. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwalczania terroryzmu, nauki tolerancji, walki  z niewolnictwem itp. jest wykorzystywana potem podczas spotkań z młodzieżą, najmłodszymi  w przedszkolach i szkołach podstawowych. W trakcie organizowanych festynów z okazji np. Dnia Dziecka są przeprowadzane pogadanki i rozdawane materiały z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego zachowania się na drodze i na akwenach wodnych.  Stowarzyszenie na stałe współpracuje z WOPR – Szczecin, który przeprowadza pokazy i szkolenia z zakresu pomocy na wodzie. Realizując zadania stowarzyszenia zawarte w Statucie SP IPA dba również o przyrodę i środowisko, uczestnicząc w prelekcjach ekologicznych dla dorosłych i dzieci. Ponadto organizuje i uczestniczy w imprezach sportowych w których udział biorą zawodnicy  i drużyny społeczności lokalnej np. nauczyciele, leśnicy, dzieci szkół stargardzkich (turnieje  tenisa stołowego, piłki nożnej, siatkówki, kręgle, zawody pływackie, rajdy rowerowe itp.). Stałą tradycją są już Wigilie IPA, Bale Andrzejkowe IPA, wyjazdy turystyczne połączone  ze spacerami historycznymi mającymi na celu poznanie historii lokalnej oraz międzynarodowej.