Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski, Koło nr 1 w Stargardzie

Zarząd:

Beata Radziszewska-Skorupa – prezes
Magdalena Cylka – skarbnik
Ewa Hodowaniec – sekretarz

Zakres i formy Działalności:

W punkcie wczesnego wykrywania cukrzycy – Istniejącym z inicjatywy Zarządu PSD Koła nr 1 i współfinansowanym z dotacji Gminy –  Miasta Stargard – można uzyskać niezbędne informacje o chorobie, jej leczeniu, właściwym odżywianiu oraz można otrzymać materiały szkoleniowe, ulotki itp., wykonać pomiary poziomu cukru, cholesterolu, trójglicerydów, hemoglobiny glikowanej, sprawdzić ciśnienie tętnicze krwi, wagę ciała i wzrost.

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą:

 • chorych na cukrzycę, w tym niepełnosprawnych;
 • rodziców dzieci chorych na cukrzycę;
 • osoby pracujące na rzecz chorych;
 • osoby zdrowe, uznające cele i zasady działania Stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę;
 2. Inspirowanie zmian w systemie prawnym, mającym na celu ułatwienie chorym na cukrzycę dostępu do leczenia i rehabilitacji;
 3. Działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom;
 4. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych;
 5. Wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa;
 6. Wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii;
 7. Udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzinom nieletnich diabetyków;
 8. Działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków;
 9. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele współpracując z:

 • władzami rządowymi i samorządowymi,
 • Polskim Towarzystwem Diabetologicznym,
 • Polską Federacją Edukacji w Diabetologii,
 • organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych,
 • mediami publicznymi, tj. prasą, radiem, telewizją i portalami internetowymi.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski Koło nr 1 w Stargardzie funkcjonuje od 28 października 1984 r. – jako pierwsze Koło w województwie zachodniopomorskim. W 1991 roku Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zostało członkiem Międzynarodowej Organizacji Diabetologicznej IDF (International Diabetes Federation), którego siedziba mieści się w Brukseli. Misją IDF jest promowanie opieki diabetologicznej na całym świecie. Obecnie działa w ponad 160 krajach.