Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnym

Dni godziny pracy biura:
W godzinach pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej – 8-15

Zarząd:

Wanda Nowicka – prezes
Agnieszka Dróżdż – wiceprezes
Izabela Szulc-Balcerzak – sekretarz
Celina Grochala – skarbnik

Zakres i formy działalności:

Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi działa od 2002 r. Status prawny uzyskało w czerwcu 2004 r. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Szkole Podstawowej Specjalnej im. Juliana Tuwima w Stargardzie, ul. Wita Stwosza 1a / 1b.
Stowarzyszenie zrzesza nauczycieli i rodziców oraz opiekunów dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi fizycznymi i intelektualnymi z miasta i okolic Stargardu Szczecińskiego. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia, pomocy i informacji nauczycielom i rodzicom, którzy pracują i opiekują się dziećmi wymagającymi specjalnej troski ze względu na trudności rozwojowe i wychowawcze.
Stowarzyszenie organizuje dla swoich członków oraz dla osób zainteresowanych spotkania ze specjalistami i przedstawicielami instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin. Podczas spotkań nauczyciele i rodzice mogą teoretycznie oraz praktycznie zapoznać się z metodami i formami pracy wspomagającymi usprawnianie obniżonych funkcji rozwojowych dziecka.

Stowarzyszenie realizuje programy:

„Grupa Wsparcia i Terapii dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych”
W ramach Grupy rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych) korzystają z różnych form zajęć i spotkań służących wspieraniu ich w trudnej pracy rehabilitacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej z osobą niepełnosprawną.
Rodzice i opiekunowie uczestniczą w spotkaniach integracyjnych w formie wspólnych wyjazdów do kina, teatru, biorą udział w spotkaniach okolicznościowych, uczestniczą w rajdach i wycieczkach .
Udział rodziców i opiekunów we wszystkich formach jest nieodpłatny, ponieważ finansowany jest z dotacji UM oraz ze składek członkowskich Stowarzyszenia i wpłat sponsorów.

„Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci”.
Wczesne wspomaganie rozwoju to pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej. W ramach wczesnego wspomagania są prowadzone zajęcia dla dzieci do 6 roku życia z różnymi psychofizycznymi dysfunkcjami i zaburzeniami rozwoju. Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju: pedagodzy ( oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog ), psycholog, logopeda, rehabilitant, inni specjaliści (muzykoterapeuta, doradca rodzinny). Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej z zastosowaniem różnorodnych metod,np. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, P. Dennisona, metoda Knillów, Dobrego Startu, muzykoterapia, arteterapia, aromatoterapia, chromatoterapia oraz ćwiczenia relaksacyjne. Rodzice uzyskują porady w zakresie pracy i wychowania.
Udział dzieci i rodziców w zajęciach jest nieodpłatny.

Dogoterapia
Zajęcia prowadzone dla dzieci z upośledzeniem sprawności umysłowej stopnia głębokiego, z autyzmem, niesprawnością ruchową.
Zajęcia dogoterapii są prowadzone przez przygotowanego terapeutę . Pies, który jest w tym celu specjalnie wyszkolony posiada certyfikat Związku Kynologicznego.
Celem dogoterapii jest stymulowanie zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, kształtowanie orientacji w schemacie ciała, wyzwalanie spontanicznych reakcji dziecka, pokonywanie lęku, oraz uczenie nawiązywania relacji z osobami i zwierzętami.

Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci i zajęcia dogoterapii są finansowane z dotacji UM i PCPR oraz ze składek członkowskich stowarzyszenia i wpłat sponsorów.