Stowarzyszenie Potrzebny Dom w Stargardzie

Biuro czynne:

poniedziałek – piątek
w godz. 8:00 – 16:00

Zarząd:

Piotr Mync – Prezes Zarządu
Jan Sawicki- Wiceprezes Zarządu
Wiesław Spychalski – Skarbnik
Dorota Wojdała – Sekretarz
Jadwiga Dąbrowska – Członek Zarządu

Zakres i formy działalności:

 • prowadzenie działalności zmierzającej do umożliwienia poszczególnym grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwanym dalej „potrzebującymi wsparcia”, przystosowanie się do realiów życia codziennego i do wyrównywania ich szans w społeczeństwie; w szczególności potrzebującymi wsparcia są:
 1. osoby opuszczające domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze lub placówki oświatowo-wychowawcze całodobowego pobytu,
 2. dzieci pozbawione domu rodzinnego, wychowywane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych, placówkach oświatowo-wychowawczych całodobowego pobytu lub domach dziecka,
 3. osoby niepełnosprawne,
 4. osoby w podeszłym wieku,
 5. osoby bezdomne,
 6. osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne, zakłady karne.
 • propagowanie idei budownictwa mieszkań na wynajem dla potrzebujących wsparcia,
 • integrowanie osób związanych z programami mieszkaniowymi dla potrzebujących wsparcia, upowszechnianie wiedzy o polskich i zagranicznych doświadczeniach
  w realizacji programów mieszkaniowych dla potrzebujących wsparcia.

W szczególności celem  Stowarzyszenia jest popularyzacja:

 • mieszkań, w których osoby w nich przebywające przygotowywane są pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia,
 • mieszkań zapewniających warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku
  w integracji ze społecznością lokalną osobom wymagającym dla osiągnięcia tego celu specjalnych rozwiązań w zajmowanych przez nich lokalach lub dodatkowych usług, np. opiekuńczych, edukacyjnych, z zakresu opieki zdrowotnej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • zapewnianie opieki i niezbędnej pomocy potrzebującym wsparcia w dochodzeniu do samodzielności życiowej i do integracji ze społeczeństwem,
 • zapewnianie pomocy (organizacyjnej, rzeczowej, finansowej) potrzebującym wsparcia w uzyskaniu, wyposażeniu lub utrzymaniu mieszkania,