Towarzystwo Stargardzka Kolej Dojazdowa

Zarząd:

Prezes – Krzysztof Skrzypczyk
Wiceprezes – Wojciech Ostrowski
Członek Zarządu – Grzegorz Godzieliński 

Zakres i formy działalności:

Ewidencjonowanie i ochrona zabytków kolejnictwa. Propagowanie turystyki i modelarstwa kolejowego.
Współpraca z samorządami każdego szczebla, w celu aktywizacji gospodarczej terenów leżących przy nieczynnych liniach kolejowych. Podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionów.
Szerzenie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, idei ochrony materialnych zabytków kolejnictwa, jako dobra kulturowego.
Współpraca z placówkami oświatowymi różnego szczebla w celach edukacyjno-wychowawczych dzieci
 i młodzieży, poprzez organizowanie „zielonych lekcji” oraz udostępniania zasobów do praktycznej nauki zawodu.
Popularyzacja wiedzy i informacji na temat zabytków kolejnictwa.Działania na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności zbytków techniki kolejowej, zabytkowych linii kolejowych i dziedzictwa kolejowego.
Przywracanie ruchu (oraz ochrona przed fizyczną likwidacją),  nieczynnych liniach kolejowych, także
z wykorzystaniem drezyn i zabytkowych pojazdów kolejowych.