Związek Ukraińców w Polsce Koło w Stargardzie

Zarząd:

Paweł Pałczyński – Przewodniczący,
Iwona Marciszak – Z-ca Przewodniczącego,
Danuta Iwanicka-Żwańska – sekretarz
Krystyna Ilasz – Skarbnik
Roman Zahoroda – członek
Natalia Adler – członek
Irena Kolasa – członek
Jan Korolczuk – członek

Zakres i formy działalności:

1) działalność statutowa w zakresie kultury, oświaty, edukacji, wymiany międzynarodowej,

2) podtrzymywanie i rozwój tożsamości kulturowej i narodowej Ukraińców  żyjących w Polsce, opartej na wspólnocie historii , kultury,  tradycji i języka,

3) zachowanie tożsamości kulturowej i świadomości narodowej Ukraińców przez  rozwój i pielęgnowanie języka i kultury ukraińskiej w Polsce ( w tym jej form regionalnych: łemkowskiej, bojkowskiej, podlaskiej itp.) oraz ochronę zabytków kultury materialnej i miejsc pamięci narodowej Ukraińców,

4) krzewienie wartości humanistycznych w życiu społecznym , idei poszanowania godności narodowej i osobistej jednostki  oraz przeciwdzialanie wszelkim przejawom dyskryminacji na tle narodowościowym ,kulturowym lub wyznaniowym,

5) organizowanie i prowadzenie ośrodków  kultury ukraińskiej , wyspecjalizowanych placówek  kulturalnych (muzeów, bibliotek) , zespołów artystycznych, a także organizowanie  imprez kulturalnych  oraz innych inicjatyw i projektów majacych na celu  upowszechnianie  i promocję kultury ukraińskiej,

6) organizowanie obozów, kolonii, imprez sportowych, turystycznych i artystyczno – edukacyjnych  dla dzieci i młodzieży, prowadzenie kursów, organizowanie odcztów i innych form popularyzacji wiedzy o Ukrainie i Ukraińcach.

Biuro czynne:

piątki w godz. 17.00-19.00

 • Adres siedziby:
  ul. M. Konopnickiej 16
  73-110 Stargard

  Adres korespondencyjny:
  ul. Stargardzka 3
  73-110 Grzędzice

 • 603 440 467

 • 602 572 712