Każdego roku Rada Miejska w Stargardzie uchwala Program współpracy Miasta Stargard
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program na 2021 rok został przyjęty na sesji w dniu 24 listopada 2020 r. Wcześniej był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Program służy  określeniu czytelnych zasad współpracy z szeroko rozumianymi organizacjami pozarządowymi. Zawiera m.in. cele i formy współpracy. Ujmuje również priorytetowe obszary współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, którymi  w 2021 roku będą w szczególności:

 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyka i krajoznawstwo ,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy,
 • wspierania rodziny,

W związku z tym, iż obecnie wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby się obyć bez działalności organizacji trzeciego sektora, które m.in. aktywizują lokalną społeczność,  rozwijają miasto oraz poprawiają warunki życia mieszkańców, Rada Miejska w Stargardzie uchwaliła, że w roku 2021 co najmniej 5 mln złotych z budżetu miasta zostanie przeznaczonych na różnorodną działalność organizacji pozarządowych.

Program współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.