Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Na terenie Stargardu funkcjonuje ok. 100 organizacji pozarządowych prowadzących  działalność w różnorodnych obszarach, m.in.
w polityce społecznej, ochronie zdrowia, edukacji, sporcie, kulturze, turystyce i rekreacji. W roku ubiegłym na zadania realizowane przez te podmioty Miasto przekazało ok. 8 mln zł. W ramach tych środków organizacje m.in.: prowadziły dwa Środowiskowe Domy Samopomocy, Dzienny Dom „Senior+”, noclegownię i schronisko dla osób bezdomnych, placówki wsparcia dziennego realizujące programy socjoterapeutyczne, kluby seniora, gminny ośrodek wsparcia dla  ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia, punkt profilaktyczno-konsultacyjny dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin. Finansowano także działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, prowadzenie grupy wsparcia i terapii dla rodziców
i opiekunów osób niepełnosprawnych,  organizację zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Wsparcie Miasta trafiło też do lokalnych klubów sportowych oraz organizacji promujących kulturę, turystykę i krajoznawstwo. W ramach przekazanych środków prowadzono także prace konserwatorskie i restauratorskie na miejskich zabytkach.

Poza współpracą finansową Miasto oferowało podmiotom III sektora wsparcie  pozafinansowe, które opierało się głównie na działaniach Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
Przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych byli także członkami ciał doradczych i inicjatywnych Prezydenta Miasta, tj. m.in. Zespołu doradczego ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Zespołu Doradczego ds. Seniorów, Stargardzkiej Rady Sportu, Miejskiej Rady Bezpieczeństwa. Uczestniczyli także w działaniach Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która m.in.  opiniowała niektóre projekty uchwał.

Pomimo, iż miniony rok był naznaczony pandemią koronawirusa stargardzkie organizacje pozarządowe działały aktywnie. Realizowały nie tylko bieżącą działalność ale również  pomagały potrzebującym mieszkańcom.

.