PREZYDENT MIASTA STARGARD

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE

UL. CZARNIECKIEGO 17
73-110 STARGARD

Wolne stanowisko urzędnicze:
ds. wspierania osób z niepełnosprawnościami w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Opis stanowiska:
Do zadań i obowiązków pracownika zatrudnionego na niniejszym stanowisku będzie należało w szczególności :

 1. podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz aktywizację, wsparcie i integrację osób z niepełnosprawnościami
 2. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, aktywizacji, wspierania i integracji osób z niepełnosprawnościami,
 3. prowadzenie procedury zmierzającej do przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, opracowywanie umów dotacyjnych oraz kontrolowanie prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji,
 4. obsługa Zespołu doradczego ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
 5. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego i zgodnego z założeniami funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy,
 6. prowadzenie spraw z związanych z realizacją usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych a także usług opieki wytchnieniowej i asystenta osobistego,

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
– zmienne tempo pracy,
– częste kontakty z klientami zewnętrznymi,
– odporność na stres, konieczność szybkiego reagowania,
– praca przy monitorze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu w styczniu 2023 r. wyniósł 4,1%

Wymagania konieczne:
1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej 3 lata stażu pracy w administracji publicznej,
3) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) niekaralność- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania preferowane:
1) doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi,
2) kreatywność, w tym przede wszystkim umiejętność analizy problemu, proponowania różnych metod jego rozwiązywania oraz realizacji najlepszej rozwiązań,
3) wysoka kultura osobista, dobry kontakt z ludźmi, umiejętność empatycznego słuchania i zrozumiałego wyjaśniania,
4) umiejętność pracy w zespole,
5) znajomość ustaw: ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, o pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV) – bez wizerunku i bez nr PESEL,
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po zatrudnieniu wymagane dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach.

Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 02.03.2023r. (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stargardzie) na adres:
Urząd Miejski w Stargardzie ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. wspierania osób z niepełnosprawnościami w Wydziale Polityki Społecznej”

Uwaga:
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone po upływie trzech miesięcy od rozstrzygnięcia naboru.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 577-16- 68

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach rekrutacji przez Urząd Miejski w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard. Dane Urzędu: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, telefon: 91 578-48-81, e-mail: urzad@um.starqard.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: a.rudnicka@um.stargard.pl
 3. Cel i podstawy przetwarzania: Dane osobowe kandydata zawarte w ofercie pracy na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa, w szczególności art. 221 § 1 Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych, w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Miejskim w Stargardzie. Pozostałe dane osobowe ( np. PESEL) przetwarzane będą na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody, która może być odwołana w dowolnym momencie.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i rozstrzygnięcia naboru, następnie zgodnie z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej oraz wewnętrznych regulacji po okresie 3 miesięcy niszczone (oferty rozpatrzone negatywnie) lub archiwizowane przez okres 5 lat. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów, którzy uzyskali rekomendację do zatrudnienia będą umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy – zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
 5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia (usunięcie danych, na które Państwo wyrazili dobrowolną zgodę).
 6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez państwa innych danych jest dobrowolne.