Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2023 – zwanego dalej Programem, odbyły się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą Nr XLII/482/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie Szczecińskim lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.

Tekstem wyjściowym do prac był aktualnie obowiązujący Program na 2022 r. Uwagi, opinie i propozycje do projektu Programu organizacje mogły składać do 15 listopada 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej: a.maslocha@um.stargard.pl

Program został skonsultowany ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi umieszczonymi w tzw. „mapie aktywności” prowadzonej przez Stargardzkie Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie, która pozytywnie zaopiniowała niniejszy dokument.
Program opublikowano również na miejskiej stronie internetowej oraz stronie Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag.